top of page

P U U R  M A M A

E-MAIL: info@puur-mama.com

TELEFOON: 06-30372251

Algemene voorwaarden

Bij je aanmelding voor een (online)les, cursus, retreat, vrouwencirkel of workshop bij Puur! Mama ga je akkoord met de algemene voorwaarden:

 

Aansprakelijkheid:

 • Je blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor jouw lichamelijk en geestelijk welzijn, dus werk binnen je eigen grenzen en raadpleeg als je onder behandeling bent een arts over wat je wel/niet mag doen.

 • De docent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel voorafgaand, tijdens of na de les, cursus, workshop of retreat. Deelname aan de lessen, cursussen, workshops of retreats geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

 • Noch de eigenaar van de lesruimte noch de docent zijn aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbaarheden.

Betaling:

 • Betaling van het cursus- of lesgeld/retreat/workshop/vrouwencirkel dient uiterlijk op de op de factuur/ in de digitale bevestiging vermelde datum door middel van overmaken te geschieden. 

 • Betaling van de rittenkaarten voor yogalessen kan zowel contant als via bankoverschrijving voorafgaand aan de lessen.

Annulering:

 • Indien de deelnemer verhinderd is, wordt het op prijs gesteld als dit tijdig telefonisch, per sms, whats app of per mail wordt doorgegeven.

 • Let op: bij digitale producten zoals online trainingen en coaching, vervalt het recht op herroeping in verband met copyrightbescherming. 

 • Workshop/cursus/doorlopende lessen/retreat/vrouwencirkel: Bij afmelding korter dan 24 uur van tevoren ben je verplicht de kosten te vergoeden van je les/workshop/retreat (je betaalt dan het volledige bedrag).

 • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van een cursus, workshop of retreat betaal je 50% van de prijs.

 • Na aanvang van een les, cursus, retreat of workshop is restitutie niet meer mogelijk. 

 • Bij yogalesblokken/lessenseries (zwangerschaps- en poweryoga): Na inschrijving dmv het inschrijfformulier is restitutie niet meer mogelijk. 

 • Bij retreats: deelname aan het programma tijdens de retreat geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft de Retreat Deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde prijs en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

 • Puur! Mama  (+We Love Yoga) behoudt zich het recht voor de retreat/workshop/les/cursus te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde prijs terugbetaald.

Overstappen:

 • Het is niet mogelijk om na de start van een cursus naar een andere cursus over te stappen.

Overig:

 • Puur! Mama behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

 • Het lesrooster, algemene voorwaarden en overige afspraken kunnen om wat voor reden dan ook tussentijds door de docent gewijzigd worden. Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.​

algemene voorwaarden
bottom of page